شهداي حصيرآباد

شهيد محمد براتوند

محمد براتوند
تولد: 1340

شهادت: 1362

محل تولد: اهواز

محل شهادت: پاسگاه زید عراق

شهيد مریم بنی طرف

مریم بنی طرف
تولد: ----

شهادت: 1359

محل تولد: اهواز

محل شهادت: اهواز

شهيد محمد سعید مطیعی


تولد: 1343

شهادت: 1364

محل تولد: اهواز

محل شهادت: فاو

شهيد هادی صمدی

هادی صمدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد مصطفی ولی پور نورعلی


تولد: 1342

شهادت: 1359

محل تولد: شوشتر / نورعلی

محل شهادت: کرخه نور

شهيد بهمن ژدواره


تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد نعمت الله جمالی

نعمت الله جمالی
تولد: 1345

شهادت: 1365

محل تولد: مسجد سلیمان

محل شهادت: شلمچه

شهيد حسن زبیدی

حسن زبیدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حسن حردانی

حسن حردانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد غلامحسین طهماسبی

غلامحسین طهماسبی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد قدرت الله صادقی

قدرت الله صادقی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد جعفر صبوحی


تولد:

شهادت: 1362

محل تولد:

محل شهادت: پاسگاه زید

شهيد احمد علی زارع

احمد علی زارع
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالله کنگری

عبدالله کنگری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد غلامحسین پژوهنده

غلامحسین پژوهنده
تولد: 1338

شهادت: 1360

محل تولد: بروجرد

محل شهادت: اهواز

شهيد رضا قنبریان

رضا قنبریان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی عتابی

علی عتابی
تولد: 1343

شهادت: ---

محل تولد: اهواز

محل شهادت: خوزستان

شهيد فاخر عرب نژاد حمیدی

فاخر عرب نژاد حمیدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد جلیل ترک

جلیل ترک
تولد: 1346

شهادت: 1361

محل تولد: اهواز

محل شهادت: خرمشهر

شهيد سعید شوهانی

سعید شوهانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: