شهداي حصيرآباد

شهيد حسین غلامی

شهید حسین غلامی
تولد: 1343

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شلمچه

شهيد امید اصغر پور

امید اصغر پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حسن شعبان پور

حسن شعبان پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد مسعود عموری

مسعود عموری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد یوسف دلفی نیا

یوسف دلفی نیا
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد ولی الله عباسی

ولی الله عباسی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید جلال جزایری

شهید سید جلال جزایری
تولد: 1348

شهادت: 1367

محل تولد: اهواز

محل شهادت: ریشن

شهيد علی هاشمی

شهید علی هاشمی
تولد: 1340

شهادت: 1367

محل تولد: اهواز

محل شهادت: هور العظیم

شهيد فاخر عرب نژاد حمیدی

فاخر عرب نژاد حمیدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد غلامرضا حسن زاده

غلامرضا حسن زاده
تولد: 1323

شهادت: 1360

محل تولد: اهواز

محل شهادت: اهواز

شهيد عبدالله کنگری

عبدالله کنگری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد شمسی حسونی زاده

شمسی حسونی زاده
تولد: 1353

شهادت: 1360

محل تولد: اهواز

محل شهادت: اهواز

شهيد محمدرضا شجاعی

محمدرضا شجاعی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید سلمان موسوی

سید سلمان موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمدکاظم یادگار

محمدکاظم یادگار
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمود احمدی نبی

محمود احمدی نبی
تولد: 1338

شهادت: 1360

محل تولد: اهواز

محل شهادت: کرخه نور

شهيد صفا رضایی

صفا رضایی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی ناصری

علی ناصری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد رحیم قیری زاده

رحیم قیری زاده
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید رضا داوودی

سید رضا داوودی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد نجفعلی سعیدی

نجفعلی سعیدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد پرویز بدری

شهید پرویز بدری
تولد: 1349

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: اهواز

شهيد سید عبدالصمد موسوی

سید عبدالصمد موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی اکبر علاسوند

علی اکبر علاسوند
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: