شهداي حصيرآباد

شهيد حسین باغبانی بروجنی


تولد: 1347

شهادت: 1362

محل تولد: اهواز

محل شهادت: جزیره مجنون

شهيد جلیل فیاضی


تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سهراب گریز پور

سهراب گریز پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد قدرت الله صادقی

قدرت الله صادقی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد جلالی

جلالی
تولد:

شهادت: 1357

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد خسرو بنامی


تولد: 1342

شهادت: 1362

محل تولد: اهواز

محل شهادت: تنگه چذابه

شهيد هادی صمدی

هادی صمدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی اصغر ابوالحسنی

علی اصغر ابوالحسنی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد رمضان علیپور


تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد زرگان

محمد زرگان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد یاسر مزرعاوی

یاسر مزرعاوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد جمشید جمشیدی پور

جمشید جمشیدی پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد پرویز بدری


تولد: 1349

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: اهواز

شهيد حسن شعبان پور

حسن شعبان پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید مجید موسوی


تولد: 1343/03/13

شهادت: 1362/12/04

محل تولد: اهواز

محل شهادت: تنگه چذابه

شهيد محمد عطیه بهمن


تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی اصغر باغبانی بروجنی

علی اصغر باغبانی بروجنی
تولد: 1339

شهادت: 1363

محل تولد: اهواز

محل شهادت: هویزه

شهيد حسین باغبان


تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالرحمن داورپناه

عبدالرحمن داورپناه
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد یدالله بلداجی

یدالله بلداجی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمدعلی گلستان

محمدعلی گلستان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد اسحاق ممبینی

اسحاق ممبینی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد ناصر بنی طرف

ناصر بنی طرف
تولد: 1339

شهادت: 1359

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شلمچه

شهيد داریوش شجاعی

داریوش شجاعی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: