شهداي حصيرآباد

شهيد سید محمد موسوی

سید محمد موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سلیمان جهانگیری

سلیمان جهانگیری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد وزیری پور

محمد وزیری پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید یوسف فضلی

سید یوسف فضلی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد صیدال افقه

صیدال افقه
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علیرضا عنایت

علیرضا عنایت
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد داریوش شجاعی

داریوش شجاعی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید مهدی موسویان

سید مهدی موسویان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد عطیه بهمن

شهید محمد عطیه بهمن
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد سعید مطیعی

شهید محمد سعید مطیعی
تولد: 1343

شهادت: 1364

محل تولد: اهواز

محل شهادت: فاو

شهيد علی جعفری نوگرافی

علی جعفری نوگرافی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سیروس اکبریان

سیروس اکبریان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد ناصر سلبی گندمانی

ناصر سلبی گندمانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سعید شهبازی

سعید شهبازی
تولد: 1341

شهادت: 1380

محل تولد: بروجن

محل شهادت:

شهيد خسرو بهمنی

خسرو بهمنی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد صفا رضایی

صفا رضایی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد غلامرضا محمدی نژاد

غلامرضا محمدی نژاد
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمود نعیمانی

محمود نعیمانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی اصغر باغبانی بروجنی

علی اصغر باغبانی بروجنی
تولد: 1339

شهادت: 1363

محل تولد: اهواز

محل شهادت: هویزه

شهيد مجید آرامی

شهید مجید آرامی
تولد: 1347

شهادت: 1366

محل تولد: اهواز

محل شهادت:

شهيد جلالی

جلالی
تولد:

شهادت: 1357

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد کورش صباغ

کورش صباغ
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد راضی زبیدی

راضی زبیدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عیسی صداوی

عیسی صداوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: