شهداي حصيرآباد

شهيد احمد آقایی فروشانی

احمد آقایی فروشانی
تولد: 1335

شهادت: 1359

محل تولد: اهواز

محل شهادت: اهواز

شهيد علیرضا عنایت

علیرضا عنایت
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سیروس اکبریان

سیروس اکبریان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد رحیمه نیسی

رحیمه نیسی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد رمضان علیپور

شهید رمضان علیپور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد پیرزا رحیمی

شهید پیرزا رحیمی
تولد: 1347

شهادت: 1365

محل تولد: مسجد سلیمان

محل شهادت: جزیره مینو

شهيد احمد پیربابا

احمد پیربابا
تولد: 1348

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شلمچه

شهيد احمد خوشنودی فر

شهید احمد خوشنودی فر
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمود نعیمانی

محمود نعیمانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد آذرسا

شهید مجید آذرسا
تولد: 1345

شهادت: 1362

محل تولد: آبادان

محل شهادت: ---

شهيد جعفر صبوحی

شهید جعفر صبوحی
تولد:

شهادت: 1362

محل تولد:

محل شهادت: پاسگاه زید

شهيد ابوالقاسم امیرخانی

ابوالقاسم امیرخانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید یوسف فضلی

سید یوسف فضلی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد کورش صباغ

کورش صباغ
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی اصغر (ایوب) مکتبی

شهید ایوب مکتبی
تولد: 1337

شهادت: 1360

محل تولد: آغاجاری

محل شهادت: کرخه نور

شهيد حسین ناصری احمدآبادی

حسین ناصری احمدآبادی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمود سروریان

شهید محمود سروریان
تولد: 1342

شهادت: 1364

محل تولد: اهواز

محل شهادت: فاو

شهيد شکرالله میداوودی

شکرالله میداوودی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد امید اصغر پور

امید اصغر پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی اکبر اسماعیلی شاهزاده

علی اکبر اسماعیلی شاهزاده
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد غفور کرمی

غفور کرمی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالرحمن داورپناه

عبدالرحمن داورپناه
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید کاظم موسوی

شهید سید کاظم موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی ناصری

علی ناصری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: