شهداي حصيرآباد

شهيد مصطفی بختیاری اصل


تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد امید اصغر پور

امید اصغر پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالله کنگری

عبدالله کنگری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید عبدالصمد موسوی

سید عبدالصمد موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد اسحاق ممبینی

اسحاق ممبینی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سیروس اکبریان

سیروس اکبریان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حسن شعبان پور

حسن شعبان پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد غلامرضا سواری شوشتری


تولد:

شهادت:

محل تولد: اهواز

محل شهادت:

شهيد محمد رضا مکتبی


تولد: 1344

شهادت: 1362

محل تولد: اهواز

محل شهادت: ارتفاعات کانی مانگا

شهيد جلیل ترک

جلیل ترک
تولد: 1346

شهادت: 1361

محل تولد: اهواز

محل شهادت: خرمشهر

شهيد علی عباسی


تولد: 1339

شهادت: 1361

محل تولد: اهواز

محل شهادت: خرمشهر

شهيد علی اکبر علاسوند

علی اکبر علاسوند
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید مهدی نجم السادات


تولد: 1341

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شلمچه

شهيد هادی صمدی

هادی صمدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علیرضا کاویانی

علیرضا کاویانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد غلامرضا اسدپور

غلامرضا اسدپور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد احمد علی زارع

احمد علی زارع
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد ایرج (حمید) جولانی امام قیسی


تولد: 1345

شهادت: 1364

محل تولد:

محل شهادت: فاو

شهيد حسن باقری فر

حسن باقری فر
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد منصور زارعی دیمی

منصور زارعی دیمی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی اصغر (ایوب) مکتبی


تولد: 1337

شهادت: 1360

محل تولد: آغاجاری

محل شهادت: کرخه نور

شهيد اردشیر برکشی کمالی

اردشیر برکشی کمالی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد جبار سعیدی

جبار سعیدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد رحیم قیری زاده

رحیم قیری زاده
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: