شهداي حصيرآباد

شهيد عبدالساده (صادق) مقدمیان

شهید صادق مقدمیان
تولد: 1345

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شرهانی

شهيد سلیمان جهانگیری

سلیمان جهانگیری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید حمید بن شاهی

سید حمید بن شاهی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد خسرو بهمنی

خسرو بهمنی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی ضیائی پور

علی ضیائی پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد بیت حردان

محمد بیت حردان
تولد:

شهادت: 1357

محل تولد:

محل شهادت: اهواز

شهيد حسین باغبان

شهید حسین باغبان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد ناصر سلبی گندمانی

ناصر سلبی گندمانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد مصطفی ابلوچ

شهید مصطفی ابلوچ
تولد: 1342

شهادت: 1361

محل تولد: آبادان

محل شهادت: خوزستان

شهيد راضی زبیدی

راضی زبیدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد خسرو اسماعیلی

خسرو اسماعیلی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد بهمن بابا پیر حاجت پور

بهمن بابا پیر حاجت پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد مصطفی بختیاری اصل

شهید مصطفی بختیاری اصل
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی اکبر خلیفه

شهید علی اکبر خلیفه
تولد: 1348

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: جزیره سهیل

شهيد سید مهدی نجم السادات

شهید سید مهدی نجم السادات
تولد: 1341

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شلمچه

شهيد عبدالکریم لویمی

عبدالکریم لویمی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد یابر زبیدی

یابر زبیدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد وزیری پور

محمد وزیری پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید مهدی موسویان

سید مهدی موسویان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علیرضا نظرآقایی

شهید علیرضا نظرآقایی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد یاسر مزرعاوی

یاسر مزرعاوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید رمضان موسوی

سید رمضان موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد غلامحسین طهماسبی

غلامحسین طهماسبی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد احمد علی زارع

احمد علی زارع
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: