شهداي حصيرآباد

شهيد سید کاظم موسوی

شهید سید کاظم موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد یدالله بلداجی

یدالله بلداجی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد جلالی

جلالی
تولد:

شهادت: 1357

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حسن شعبان پور

حسن شعبان پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد یاسر مزرعاوی

یاسر مزرعاوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد خسرو بنامی

شهید خسرو بنامی
تولد: 1342

شهادت: 1362

محل تولد: اهواز

محل شهادت: تنگه چذابه

شهيد محمد مهدی حلاج پور

شهید محمد مهدی حلاج پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد سواری شوشتری

شهید محمد سواری شوشتری
تولد:

شهادت: 1362/05/11

محل تولد: اهواز

محل شهادت: حاج عمران

شهيد ابوالقاسم امیرخانی

ابوالقاسم امیرخانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد جلیل فیاضی

شهید جلیل فیاضی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد صفا رضایی

صفا رضایی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حسین غلامی

شهید حسین غلامی
تولد: 1343

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شلمچه

شهيد سعید نیسی

سعید نیسی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد نجفعلی سعیدی

نجفعلی سعیدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد براتوند

محمد براتوند
تولد: 1340

شهادت: 1362

محل تولد: اهواز

محل شهادت: پاسگاه زید عراق

شهيد حسین برزگر

حسین برزگر
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالکریم اصل غوابش

عبدالکریم اصل غوابش
تولد: 1348

شهادت: 1394

محل تولد: اهواز

محل شهادت: منطقه عمومی تدمر سوریه

شهيد اسحاق ممبینی

اسحاق ممبینی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حمدالله ییلاقی

حمدالله ییلاقی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد عطیه بهمن

شهید محمد عطیه بهمن
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید منصور موسویان

سید منصور موسویان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد غفور کرمی

غفور کرمی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد احمد پیربابا

احمد پیربابا
تولد: 1348

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شلمچه

شهيد جهانبخش صفایی

جهانبخش صفایی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: