شهداي حصيرآباد

شهيد کاظم میرهندولاری

کاظم میرهندولاری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حسین برزگر

حسین برزگر
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد جلیل سیاحی

جلیل سیاحی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حسن بهمئی علیخان وند

حسن بهمئی علیخان وند
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد ناجی بن طریف


تولد: 1349

شهادت: 1367

محل تولد: میان آب شوشتر

محل شهادت: رشن

شهيد کریم مراقی


تولد: 1349

شهادت: 1365

محل تولد:

محل شهادت: جزیره سهیل

شهيد اردشیر برکشی کمالی

اردشیر برکشی کمالی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حمید الباجی

حمید الباجی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد مصطفی ولی پور نورعلی


تولد: 1342

شهادت: 1359

محل تولد: شوشتر / نورعلی

محل شهادت: کرخه نور

شهيد محمود احمدی نبی

محمود احمدی نبی
تولد: 1338

شهادت: 1360

محل تولد: اهواز

محل شهادت: کرخه نور

شهيد سلطانعلی غلامپور

سلطانعلی غلامپور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حسین غلامی


تولد: 1343

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شلمچه

شهيد راضی زبیدی

راضی زبیدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد شمسی حسونی زاده

شمسی حسونی زاده
تولد: 1353

شهادت: 1360

محل تولد: اهواز

محل شهادت: اهواز

شهيد ناصر سلبی گندمانی

ناصر سلبی گندمانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد یونس منصوری

یونس منصوری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علیرضا رحیمی چرمینی

علیرضا رحیمی چرمینی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علیرضا نظرآقایی


تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد ایرج (حمید) جولانی امام قیسی


تولد: 1345

شهادت: 1364

محل تولد:

محل شهادت: فاو

شهيد علی عباسی


تولد: 1339

شهادت: 1361

محل تولد: اهواز

محل شهادت: خرمشهر

شهيد محمد سواری


تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی اکبر علاسوند

علی اکبر علاسوند
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید مهدی نجم السادات


تولد: 1341

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شلمچه

شهيد سید طاهر موسوی


تولد: 1339

شهادت: 1360

محل تولد:

محل شهادت: کرخه نور