شهداي حصيرآباد

شهيد عبدالله کنگری

عبدالله کنگری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی اکبر اسماعیلی شاهزاده

علی اکبر اسماعیلی شاهزاده
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمود صالحی پور

محمود صالحی پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد کاظم میرهندولاری

کاظم میرهندولاری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد منصور زارعی دیمی

منصور زارعی دیمی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حمید الباجی

حمید الباجی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی اصغر باغبانی بروجنی

علی اصغر باغبانی بروجنی
تولد: 1339

شهادت: 1363

محل تولد: اهواز

محل شهادت: هویزه

شهيد حمید شمعونی

حمید شمعونی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حسین برزگر

حسین برزگر
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمود احمدی نبی

محمود احمدی نبی
تولد: 1338

شهادت: 1360

محل تولد: اهواز

محل شهادت: کرخه نور

شهيد جلالی

جلالی
تولد:

شهادت: 1357

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حسن بهمئی علیخان وند

حسن بهمئی علیخان وند
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حسن حردانی

حسن حردانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید سلمان موسوی

سید سلمان موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سعید شهبازی

سعید شهبازی
تولد: 1341

شهادت: 1380

محل تولد: بروجن

محل شهادت:

شهيد سید رحیم بن شاهی

شهید سید رحیم بن شاهی
تولد: 1346

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شلمچه

شهيد قربانعلی صالحی مبارکه

قربانعلی صالحی مبارکه
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد مجید میرعلایی

شهید مجید میرعلایی
تولد: 1343

شهادت: 1363

محل تولد: اهواز

محل شهادت: تنگه چذابه

شهيد ناصر بنی طرف

ناصر بنی طرف
تولد: 1339

شهادت: 1359

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شلمچه

شهيد جبار سعیدی

جبار سعیدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد جهانبخش صفایی

جهانبخش صفایی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عباس مصطفی کردانی

عباس مصطفی کردانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عباس نیک ورز

عباس نیک ورز
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید محمد موسوی

سید محمد موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: