شهداي حصيرآباد

شهيد یدالله بلداجی

یدالله بلداجی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد منصور طاهری


تولد: 1345/04/01

شهادت: فروردین 1361

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شوش دانیال

شهيد سید حمید بریجن


تولد: 1348

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: خوزستان

شهيد علی محمد باغ نیا

علی محمد باغ نیا
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید مهدی موسویان

سید مهدی موسویان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حمید نیسی فرد

حمید نیسی فرد
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد هاشم رضوانفر

هاشم رضوانفر
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد امید اصغر پور

امید اصغر پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد بهنام لاربی خشت

بهنام لاربی خشت
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید یوسف فضلی

سید یوسف فضلی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عباس مصطفی کردانی

عباس مصطفی کردانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمود احمدی نبی

محمود احمدی نبی
تولد: 1338

شهادت: 1360

محل تولد: اهواز

محل شهادت: کرخه نور

شهيد قربانعلی صالحی مبارکه

قربانعلی صالحی مبارکه
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالله کنگری

عبدالله کنگری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمدرضا صفاری


تولد: 1339

شهادت: 1362

محل تولد: روستای تخته جان از توابع بیرجند.

محل شهادت: جفیر

شهيد ناصر بنی طرف

ناصر بنی طرف
تولد: 1339

شهادت: 1359

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شلمچه

شهيد جعفر صبوحی


تولد:

شهادت: 1362

محل تولد:

محل شهادت: پاسگاه زید

شهيد عبدالصادق عرب زاده

عبدالصادق عرب زاده
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید منصور موسویان

سید منصور موسویان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد راضی زبیدی

راضی زبیدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد غلامرضا محمدی نژاد

غلامرضا محمدی نژاد
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد مسعود عموری

مسعود عموری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد رضا قنبریان

رضا قنبریان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد موسی منتظری

موسی منتظری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: