شهداي حصيرآباد

شهيد محمد مهدی حلاج پور


تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد جمشید جمشیدی پور

جمشید جمشیدی پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد ناصر سلبی گندمانی

ناصر سلبی گندمانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد بهمن ژدواره


تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سعید دلفی

سعید دلفی
تولد: 1348

شهادت: 1366

محل تولد: اهواز

محل شهادت: جزیره مجنون

شهيد علی اکبر منجزی

علی اکبر منجزی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد مصطفی بختیاری اصل


تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد احمد پیربابا

احمد پیربابا
تولد: 1348

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شلمچه

شهيد یوسف دلفی نیا

یوسف دلفی نیا
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد ابوجمال یاسری


تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد پیرزا رحیمی


تولد: 1347

شهادت: 1365

محل تولد: مسجد سلیمان

محل شهادت: جزیره مینو

شهيد جبار سعیدی

جبار سعیدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سعید شهبازی

سعید شهبازی
تولد: 1341

شهادت: 1380

محل تولد: بروجن

محل شهادت:

شهيد کاظم میرهندولاری

کاظم میرهندولاری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد شوهانی

محمد شوهانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد خسرو بنامی


تولد: 1342

شهادت: 1362

محل تولد: اهواز

محل شهادت: تنگه چذابه

شهيد غلامرضا حسن زاده

غلامرضا حسن زاده
تولد: 1323

شهادت: 1360

محل تولد: اهواز

محل شهادت: اهواز

شهيد محمد وزیری پور

محمد وزیری پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالکریم اصل غوابش

عبدالکریم اصل غوابش
تولد: 1348

شهادت: 1394

محل تولد: اهواز

محل شهادت: منطقه عمومی تدمر سوریه

شهيد بهمن بابا پیر حاجت پور

بهمن بابا پیر حاجت پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد کریم الهایی بویری

کریم الهایی بویری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد مجید میرعلایی


تولد: 1343

شهادت: 1363

محل تولد: اهواز

محل شهادت: تنگه چذابه

شهيد حسین باغبانی بروجنی


تولد: 1347

شهادت: 1362

محل تولد: اهواز

محل شهادت: جزیره مجنون

شهيد علیرضا رحیمی چرمینی

علیرضا رحیمی چرمینی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: