شهداي حصيرآباد

شهيد سید اکبر موسوی زاده

سید اکبر موسوی زاده
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سعید عامری

سعید عامری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالله کنگری

عبدالله کنگری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عیسی نیسی

عیسی نیسی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد کورش صباغ

کورش صباغ
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حمد بدوی طرفی زاده

شهید حاج حمد بدوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حسین غلامی

شهید حسین غلامی
تولد: 1343

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شلمچه

شهيد ناصر سلطانی فر

شهید ناصر سلطانی فر
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سعید شهبازی

سعید شهبازی
تولد: 1341

شهادت: 1380

محل تولد: بروجن

محل شهادت:

شهيد سیروس اکبریان

سیروس اکبریان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سلطانعلی غلامپور

سلطانعلی غلامپور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمود احمدی نبی

محمود احمدی نبی
تولد: 1338

شهادت: 1360

محل تولد: اهواز

محل شهادت: کرخه نور

شهيد حمید دره شوری

حمید دره شوری
تولد: ----

شهادت: 1366

محل تولد: اهواز

محل شهادت: خوزستان

شهيد سید یوسف فضلی

سید یوسف فضلی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید مهدی موسویان

سید مهدی موسویان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد کریم شاه ولی احمدآبادی

کریم شاه ولی احمدآبادی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد مسعود عموری

مسعود عموری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی ناصری

علی ناصری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عباس نیک ورز

عباس نیک ورز
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد نعمت الله جمالی

نعمت الله جمالی
تولد: 1345

شهادت: 1365

محل تولد: مسجد سلیمان

محل شهادت: شلمچه

شهيد احمد پیربابا

احمد پیربابا
تولد: 1348

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شلمچه

شهيد موسی منتظری

موسی منتظری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی اکبر منجزی

علی اکبر منجزی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حسن حسین میرزایی

شهید حسن حسین میرزایی
تولد: 1343

شهادت: 1363

محل تولد: اهواز

محل شهادت: