شهداي حصيرآباد

شهيد یاسر مزرعاوی

یاسر مزرعاوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد رجبعلی کاظمی

رجبعلی کاظمی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حمید دره شوری

حمید دره شوری
تولد: ----

شهادت: 1366

محل تولد: اهواز

محل شهادت: خوزستان

شهيد سید رسول موسوی

سید رسول موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سعید شوهانی

سعید شوهانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید طاهر جزایری


تولد: 1310

شهادت: 1362

محل تولد: شوشتر

محل شهادت: پاسگاه زید

شهيد سید حمید بریجن

سید حمید بریجن
تولد: 1348

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: خوزستان

شهيد بیژن ویسی شیخ رباط

بیژن ویسی شیخ رباط
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حسین باغبانی بروجنی


تولد: 1347

شهادت: 1362

محل تولد: اهواز

محل شهادت: جزیره مجنون

شهيد شمسی حسونی زاده

شمسی حسونی زاده
تولد: 1353

شهادت: 1360

محل تولد: اهواز

محل شهادت: اهواز

شهيد حسین ناصری احمدآبادی

حسین ناصری احمدآبادی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد علی (مسعود) خشنودی

محمد علی (مسعود) خشنودی
تولد:

شهادت: 1363

محل تولد: اهواز

محل شهادت:

شهيد جلیل ترک

جلیل ترک
تولد: 1346

شهادت: 1361

محل تولد: اهواز

محل شهادت: خرمشهر

شهيد علی جعفری نوگرافی

علی جعفری نوگرافی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد شکرالله میداوودی

شکرالله میداوودی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید مجید موسویان


تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد غلامرضا سواری شوشتری


تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد رضا مکتبی


تولد: 1344

شهادت: 1362

محل تولد: اهواز

محل شهادت: ارتفاعات کانی مانگا

شهيد کریم الهایی بویری

کریم الهایی بویری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد مصطفی ابلوچ


تولد: 1342

شهادت: 1361

محل تولد: آبادان

محل شهادت: خوزستان