شهداي حصيرآباد

شهيد محمد زرگان

محمد زرگان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد بیت حردان

محمد بیت حردان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمدرضا ملااسدزاده

محمدرضا ملااسدزاده
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید حمید بن شاهی

سید حمید بن شاهی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سعید عامری

سعید عامری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد مصدق طاهری

مصدق طاهری
تولد: 1333

شهادت: 1365

محل تولد: نفت سفید

محل شهادت:

شهيد احمد رضایی

احمد رضایی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد جهانبخش صفایی

جهانبخش صفایی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد یاسر مزرعاوی

یاسر مزرعاوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد یوسف دلفی نیا

یوسف دلفی نیا
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سعید دلفی

سعید دلفی
تولد: 1348

شهادت: 1366

محل تولد: اهواز

محل شهادت: جزیره مجنون

شهيد محمد وزیری پور

محمد وزیری پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمدعلی گلستان

محمدعلی گلستان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد سواری شوشتری


تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد بهنام لاربی خشت

بهنام لاربی خشت
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی عسکر بختیاری


تولد: 1338

شهادت: 1361

محل تولد: آبادان

محل شهادت: موسیان

شهيد عبدالرحمن داورپناه

عبدالرحمن داورپناه
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید رمضان موسوی

سید رمضان موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید حسن هاشمی موسوی

سید حسن هاشمی موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حسن حردانی

حسن حردانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: