شهداي حصيرآباد

شهيد عبدالکریم لویمی

عبدالکریم لویمی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد بهنام لاربی خشت

بهنام لاربی خشت
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سهراب گریز پور

سهراب گریز پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالله کنگری

عبدالله کنگری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد غفور کرمی

غفور کرمی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد رجبعلی کاظمی

رجبعلی کاظمی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد رضا قنبریان

رضا قنبریان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید یوسف فضلی

سید یوسف فضلی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سلطانعلی غلامپور

سلطانعلی غلامپور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد مسعود عموری

مسعود عموری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی اکبر علاسوند

علی اکبر علاسوند
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالامیر عساکره

عبدالامیر عساکره
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد فاخر عرب نژاد حمیدی

فاخر عرب نژاد حمیدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالصادق عرب زاده

عبدالصادق عرب زاده
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سعید عامری

سعید عامری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد غلامحسین طهماسبی

غلامحسین طهماسبی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی ضیائی پور

علی ضیائی پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد هادی صمدی

هادی صمدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد جهانبخش صفایی

جهانبخش صفایی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمدرضا صفاری


تولد: 1339

شهادت: 1362

محل تولد: روستای تخته جان از توابع بیرجند.

محل شهادت: جفیر