شهداي حصيرآباد

شهيد علی اکبر منجزی

علی اکبر منجزی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد موسی منتظری

موسی منتظری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد اسحاق ممبینی

اسحاق ممبینی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمدرضا ملااسدزاده

محمدرضا ملااسدزاده
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عباس مصطفی کردانی

عباس مصطفی کردانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد یاسر مزرعاوی

یاسر مزرعاوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد کریم مراقی


تولد: 1349

شهادت: 1365

محل تولد:

محل شهادت: جزیره سهیل

شهيد نعیم مجدم


تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالکریم لویمی

عبدالکریم لویمی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد بهنام لاربی خشت

بهنام لاربی خشت
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سهراب گریز پور

سهراب گریز پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالله کنگری

عبدالله کنگری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد غفور کرمی

غفور کرمی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد رجبعلی کاظمی

رجبعلی کاظمی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد رضا قنبریان

رضا قنبریان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید یوسف فضلی

سید یوسف فضلی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سلطانعلی غلامپور

سلطانعلی غلامپور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد مسعود عموری

مسعود عموری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی اکبر علاسوند

علی اکبر علاسوند
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالامیر عساکره

عبدالامیر عساکره
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد فاخر عرب نژاد حمیدی

فاخر عرب نژاد حمیدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالصادق عرب زاده

عبدالصادق عرب زاده
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سعید عامری

سعید عامری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد غلامحسین طهماسبی

غلامحسین طهماسبی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: