شهداي حصيرآباد

شهيد سید عبدالصمد موسوی

سید عبدالصمد موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید محمد موسوی

سید محمد موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید طاهر موسوی

شهید سید طاهر موسوی
تولد: 1339

شهادت: 1360

محل تولد:

محل شهادت: کرخه نور

شهيد سید سلمان موسوی

سید سلمان موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید رمضان موسوی

سید رمضان موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد یونس منصوری

یونس منصوری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی اکبر منجزی

علی اکبر منجزی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد موسی منتظری

موسی منتظری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد اسحاق ممبینی

اسحاق ممبینی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمدرضا ملااسدزاده

محمدرضا ملااسدزاده
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عباس مصطفی کردانی

عباس مصطفی کردانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد یاسر مزرعاوی

یاسر مزرعاوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد کریم مراقی

شهید کریم مراقی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد نعیم مجدم

شهید نعیم مجدم
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالکریم لویمی

عبدالکریم لویمی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد بهنام لاربی خشت

بهنام لاربی خشت
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سهراب گریز پور

سهراب گریز پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالله کنگری

عبدالله کنگری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد غفور کرمی

غفور کرمی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد رجبعلی کاظمی

رجبعلی کاظمی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد رضا قنبریان

رضا قنبریان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید یوسف فضلی

سید یوسف فضلی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: